Topos
 

| Certifikáty ISO

  • Certifikát STN EN ISO 9001 Systém manažérstva kvality
  • Certifikát STN EN ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva
  • Certifikát STN EN ISO 3834-2 Systém manažérsva kvality vo zváraní
  • Certifikát DIN EN 15085-2 Zváranie koľajových vozidiel a ich častí
Firma TOPOS TOVARNÍKY, a. s. vlastní certifikát STN EN ISO 9001:2009 udelený certifikačným orgánom ISO QUALITYCERT s.r.o. Certifikátom deklarujeme vytvorenie, zdokumentovanie, zavedenie a udržiavanie systému manažérstva kvality v súlade s požiadavkami medzinárodnej normy.

Spoločnosť súčasne vlastní certifikát STN EN ISO 14001:2005, čím sa zaväzujeme plniť požiadavky environmentálneho manažérskeho systému. Dbáme na trvalé znižovanie negatívnych vplyvov na kvalitu životného prostredia, prevenciu a uvedomovanie si environmentálnych vplyvov vo všetkých tvorivých procesoch.

Spoločnosť súčasne deklaruje kvalitu v špeciálnych procesoch zvárania pre oceľové zvárané konštrukcie, stroje a zariadenia - a to plnením požiadaviek noriem:
STN EN ISO 3834-2 /Systém manažérstva kvality vo zváraní/
DIN EN 15085-2 /Zváranie koľajových vozidiel a ich častí/.


Certifikat          Certifikat          Certifikat          Certifikat

certifikat1   doveryhodna_firma   certifikat15085standardy_kvality  
Historia