Topos
 

| Manažérske systémy

Spoločnosť TOPOS TOVARNÍKY, a.s. má zavedený a udržiavaný Integrovaný Manažérsky Systém /IMS/. Prostredníctvom neho sa manažment zaväzuje plniť požiadavky systému manažérstva kvality /STN EN ISO 9001/ a systému environmentálneho manažérstva /STN EN ISO 14001/. Trvalým cieľom v oblasti manažérskych systémov je zvyšovanie ich efektívnosti prostredníctvom zavádzaných optimalizácií.

Spoločnosť súčasne deklaruje kvalitu v špeciálnych procesoch zvárania pre oceľové zvárané konštrukcie, stroje a zariadenia - a to plnením požiadaviek noriem:
STN EN ISO 3834-2 /Systém manažérstva kvality vo zváraní/
DIN EN 15085-2 /Zváranie koľajových vozidiel a ich častí/.

Environmentálne návrhy, resp. podnety od verejnosti v oblasti životného prostredia je možné zasielať na morsagova@topos.sk.