Topos
 

| Profil spoločnosti

TOPOS TOVARNÍKY, a.s. patrí medzi tradičných strojárskych výrobcov na Slovensku.

Firma je svojím zameraním orientovaná na dodávanie komponentov a podskupín pre finálnych výrobcov strojov a zariadení. Ťažisko technologických možností leží v oblasti spracovávania polotovarov trieskovým obrábaním, zváraním, ohýbaním, strihaním a tepelným spracovaním.

Hlavný dôraz je kladený na kvalitu, zabezpečenie funkčného monitorovacieho systému, zlepšenie procesov a operácií vo výrobe. V roku 2004 sa prejavili mnohé controllingové opatrenia na zvýšenie hospodárnosti, rentability a ziskovosti.

Vývoj v posledných rokoch zaznamenal rastúci objem výroby pri súčasnom poklese počtu zamestnancov, z čoho plynie rast produktivity práce. Systémovou prácou na úrovni manažmentu sú dosahované stále lepšie výsledky. Sme dodávateľom pre svetové firmy zvučných mien.