O SPOLOČNOSTI

VÍZIA

Predstavujeme spoločnosť TOPOS, prosperujúcu modernú firmu, ktorá pre všetky zainteresované strany predstavuje významný zdroj ich úspešnosti. Vytvára svojim zamestnancom a ich rodinám prostredie istoty, sociálneho zázemia, možnosť finančného a osobného rastu. Najcennejšou devízou spoločnosti je lojalita, tvorivosť, odbornosť a precíznosť jej ľudí. Všetci poznajú víziu a stratégiu spoločnosti.

Každodennou prácou, dôsledným plnením úloh, aktívnym a kreatívnym prístupom k potrebám spoločnosti dokazujú, že sú s ňou stotožnení a sú hrdí na to, že v nej pracujú. Zmeny vnímajú ako každodennú súčasť života, sami ich navrhujú a pružne ich uskutočňujú.
Na čele spoločnosti stojí líder, ktorý vie, ako dosiahnuť, aby s ním pracovali ľudia lepší, ako on sám. Svojím správaním a konaním vyvoláva podporu a oddanosť. Uvedomuje si, že skutočné ľudské hodnoty sa nedajú kúpiť. Nepozerá sa na ľudí, akí sú, ale akí by mohli byť. Podporuje v ľud’och sebavedomie, motivuje ich k dosiahnutiu cieľov. Je vzorom pre spolupracovníkov a neustále sa rozvíja.

Manažment tvoria zruční manažéri, ktorí dosahujú strategické ciele prostredníctvom ľudí v synergicky fungujúcej organizácii. Pracujú ako výkonný tím, ktorého hlavnou prácou je zapájanie ľudí do procesov. Sú lídrami svojich tímov, zodpovedajú za rozvoj zverených oblastí a ľudí. Vedia, že v prvom rade sú zodpovední za výsledky spoločnosti, že chyba nie je chybou, ak sa z nej poučia. Ctia si hodnotu človeka, podporujú jeho výkon, dôveru, lojalitu a tímovú prácu. Motivujú ho k napĺňaniu stále náročnejších cieľov a úloh. Vytvárajú mu podmienky na vzdelávanie a využívanie vlastných schopností. Učia sa z úspechov iných. Úprimným uznaním povzbudzujú a formujú postoje kolegov. Efektívna organizačná štruktúra im prispieva k výbornej vertikálnej i horizontálnej komunikácii.
Spôsobilý a ochotný kolektív zamestnancov zabezpečuje výrobu kvalitných výrobkov v požadovanom termíne a množstve. Investovanie do ich rozvoja a modernejších technológií prináša spoločnosti vyšší záujem a spokojnosť zákazníkov. Kľúčom ich úspechu je práve zákazník.

POSLANIE

TOPOS je moderná prosperujúca firma
predstavujúca pre všetky zainteresované strany významný zdroj ich úspešnosti:

pre zamestnancov
zdroj prostriedkov pre napĺňanie ich vlastných potrieb a prostriedkom na uplatnenie schopností

pre zákazníka
kvalitný, invenčný, spoľahlivý, pružný partner, a tým zárukou toho, čo potrebuje

pre akcionárov
trvalý zdrojov príjmov

ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI

PREDSTAVENSTVO

JUDr. Lukáš Mucha
predseda predstavenstva

Ing. Emil Mucha
člen predstavenstva

MANAŽMENT

JUDr. Lukáš Mucha
generálny riaditeľ

Ing. Emil Mucha
prevádzkový riaditeľ

Martina Košíková
riaditeľ finančného úseku

Pavol Jakubík
riaditeľ obchodného úseku

Danka GÁBELOVÁ
predstaviteľ pre ISM

HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

História firmy siaha do roku 1947, kedy bola založená prvá dieľňa na opravu poľnohospodárskych strojov. Kvalitné skúsenosti v oblasti spracovania kovov získala začlenením do Slovenských metalurgických závodov (1962) a do koncernu ZŤS (1978). Nová spoločnosť Topoľčianske strojárne, predchodca súčasného Toposu, vznikla privatizáciou v roku 1992. Posledné roky sa niesli v znamení mnohých zmien. Podstatná zmena nastala v roku 2004, keď sa majoritným akcionárom stala spoločnosť METALCHEM spol. s.r.o.

1947

Založenie prvej opravárenskej dielne na opravu poľnohospodárskych strojov

1962

Začlenenie do Slovenských metalurgických závodov, š.p.

1978

Začlenenie do koncernu ZŤS, š.p.

1990

Vznik samostatného podniku ZŤS, š.p. Topoľčany

1992

Vznik Topoľčianskych strojární, a.s. Tovarníky ako výsledok privatizačného procesu

1997

Vznik TOPOS Tovarníky, a.s.

MANAŽÉRSKE SYSTÉMY

Spoločnosť TOPOS TOVARNÍKY, a.s. má zavedený a udržiavaný Integrovaný Manažérsky Systém /IMS/. Prostredníctvom neho sa manažment zaväzuje plniť požiadavky systému manažérstva kvality /STN EN ISO 9001/ a systému environmentálneho manažérstva /STN EN ISO 14001/. Trvalým cieľom v oblasti manažérskych systémov je zvyšovanie ich efektívnosti prostredníctvom zavádzaných optimalizácií.

Spoločnosť súčasne deklaruje kvalitu v špeciálnych procesoch zvárania pre oceľové zvárané konštrukcie, stroje a zariadenia – a to plnením požiadaviek noriem:
STN EN ISO 3834-2 /Systém manažérstva kvality vo zváraní/

Environmentálne návrhy, resp. podnety od verejnosti
v oblasti životného prostredia je možné zasielať na

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

Osoba zabezpečujúca súlad a tvoriaca prepojenie s verejnosťou a zamestnancami v súvislosti s ochranou osobných údajov je Advokátska kancelária JUDr. Zuzana Čížová, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti TOPOS TOVARNÍKY, a.s.

SPRÁVA O OPRÁVNENOM MERANÍ EMISIÍ